BALIKESİR DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ (BALDAK) TÜZÜĞÜ


MADDE 1- DERNEĞİN ADI :

BALIKESİR DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

KISALTILMIŞ ADI : BALDAK

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Başka şubesi açılmayacaktır.

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACA GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE

SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI :

Baldak : Dağcılık ve Arama Kurtarma alanında faaliyet gösterir.

Asil amacı dağcılık sporu ve trekking, hiking gibi sağlıklı ve sportif doğa yürüyüşleri

yaptırmak ve bu sporu sevdirmektir. Bu amaç doğrultusunda yapacağı faaliyetler şunlardır;

a) Çevrenin ve doğanın korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler

düzenleyerek doğanın ve çevrenin toplum yaşamı bakımından olumsuz yönde

değişime uğramasını engellemek amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

b) Türkiye Dağcılık Federasyonu ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak

sporcularının dağcılık, doğa sporları ve arama kurtarma ile ilgili her türlü eğitimi

almalarını sağlamak ve ulusal ya da uluslar arası alanda kulübümüzü başarı ile temsil

edebilecek olan sporcularına gücü oranında katkı sunmak.

c) Meydana gelebilecek doğal afetler (sel, deprem, orman yangını, göçük vs.) ve spor

kazaları (dağcılıkta kaybolma) gibi olaylarda yerel kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla

gerekli ekipmanları oluşturup, üyelerine ve kamuoyuna yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

d) Üyelerinin sağlıklı, insan doğası ile bağdaşır bir sosyal çevrede yaşamasını sağlamaya

yönelik girişimlere destek olmak ve gerek amaca yönelik kurumlar ile ve gerekse

çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren mesleki/sivil toplum kuruluşları ile, işbirliği

yapmak.

e) Dağcılık konusundaki yeni gelişmeler hakkında üyelerini bilgi sahibi yaparken bu

gelişmeleri uygulayabilmek için gerekecek her türlü araç ve gerecin teminin sağlamak ve

bu araç ve gereçlerin kullanılabilmesi için eğitici seminer ve konferanslar düzenlemek.

f) Derneğin çalışmalarında gerekli olan eğitim hizmetleri ile ekipmanlarının satın alınmasında

kullanılmak üzere her türlü ayni ve nakdi yardım toplamak.

g) Sporcuların eğitimlerine, kondisyonlarına ve teknik donanımlarına bağlı olarak il, bölge,

yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetleri düzenlemek. Üyeler ve üye adaylarına İlgi çekici,

özendirici yarışma, gezi ve sportif gösteriler düzenlemek.

h) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, dernek kuruluş amacının gerçekleştirilmesi,

boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın

almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.

i) Yaşanabilecek doğal afetler ve kazalara müdahale edebilmek amacı ile diğer kurum ve

kuruluşlar ile gerekli anlaşmaları yapar.

j) Kulüp etkinliklerini üyelerine veya kamuoyuna duyurmak, üyeler arası iletişim sağlamak

amacı ile dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak ve bu amaçla internet

ortamını kullanmak.

k) Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya

sendika, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için

platformlar oluşturmak.

l) Balıkesir ve çevre illerde yaşanabilecek doğal afetler ile spor kazalarında yerel kurum ve

kuruluşlara gereken yardımı sağlamak amacı ile üyelerinin eğitim almalarını sağlamak.

m) Balıkesir ilinin dağcılık ve doğa sporları alanındaki özelliklerini ve potansiyelini ortaya

çıkarmak, bölgenin Türk dağ turizmi ve doğa sporlarında tanıtılmasına katkıda bulunmak.

 

 

 

MADDE 3 - DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

 

a ) DERNEĞE ÜYE OLMA :

Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul

eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma

hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına

sahip olması gereklidir. Onursal üyeler için bu şart aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en

çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlanır. Sonuç istemde

bulunan gerçek yada tüzel kişiye en seri iletişim aracı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu

amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

Derneğin asli ve fahri üyeleri derneğin yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri üyelerin oy kullanma hakları yoktur, etkinliklerde misafir statüsüne tabidirler.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile

onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

b) ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

I - Her üye hiçbir koşula bağlı olmadan dernek üyeliğinden istifa edebilir ancak;

Üye ayrılışını yazılı olarak yönetim kuruluna iletmekle yükümlüdür.

II - Üyelikten ayrılan üye peşin olarak ödemiş bulunduğu her tür ödenekleri için devir veya alacak

isteminde bulunamaz. Diğer ödeneklerin kendisine yada üçüncü kişilere iadesini isteyemez.

III - Aylık aidatlarını bir dönem (altı aylık,1-6.aylar, 7-12.aylar) olarak ödemeyen üyelere takip eden

bir ay içerisinde bir uyarı yazısı veya SMS gönderilir. Uyarı yazısının üyenin eline geçtiği tarihten

itibaren on beş gün içinde borcunu ödemeyen üyenin üyeliğine son verilir.

IV - Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve Dernek organlarınca alınan kararlara

uymamak, üyelikten çıkarılma nedenlerindendir.

V - Üyeler kendilerine gönderilen savunma isteme yazısına, tebliği izleyen (10) on

gün içerisinde yazılı cevap yazmak zorundadırlar. Savunma yazısına cevap yazmayan üyeler

Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

VI - Derneğin tüzel kişiliğini küçük düşürücü, düşürecek biçimde tutum ve davranışlarda bulunan,

üyeler arasında huzursuzluk yaratan veya üyelere rahatsızlık veren, hak görev ve yetkilerini kötüye

kullanan üye ve görevliler ile, 5253 sayılı yasa hükümlerine aykırı hareket edenler dernek

üyeliğinden çıkarılırlar.

Bu durum çıkarılan üyelere yazılı olarak en geç 10 gün içerisinde bildirilir.

VII - Tebligatlar üyenin bildirdiği adrese yapılır.

VIII - Dernekten çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia

edemez ve tekrar derneğe üye kabul edilmez.

 

c) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

I - Genel kurul tarafından belirlenen aylık üye aidatını ödemek.

II - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma

hakkı vardır.

III - Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu süre geçen aidatını ödemek zorundadır.

IV - Üyeler adres vb kişisel bilgi değişiklerini yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

 

MADDE 4 - DERNEĞİN ORGANLARI :

 

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin kurulu

 

MADDE 5 - GENEL KURUL :

 

a) TOPLANTI ZAMANI :

I- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 74. maddesinde gösterilen süreler içerisinde kalmak kaydı ile

Olağan Genel Kurul iki yılda bir toplanır.

II- Olağan genel kurul toplantısı Nisan ayı içinde yapılır.

III- Olağanüstü Genel Kurul ise ;

a- O günkü asil üye tam sayısının 1 / 5 inin yazılı ve imzalı başvurularını yönetim

kuruluna vermeleri,

b- Denetim kurulunun yazılı olarak bildirimde bulunması,

c- Yönetim kurulunun gerek görmesi hallerinde toplanır.

Gerek üyelerin gerekse denetim kurulunun yazılı isteklerini yönetim kuruluna vermelerinden

sonra en geç BİR AY içerisinde toplantının yapılmak zorunluluğu vardır.

IV- Hiçbir genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

b) TOPLANTININ YERİ :

Toplantı öncelikle dernek merkezinde ya da gerek görülmesi halinde derneğin bulunduğu mülki

ve idari sınırlar içerisinde öncelikle dernek lokalinde, mümkün olmaması halinde başka uygun

bir yerde yapılabilir.

 

c ) TOPLANTIYA ÇAĞRI:

Karar altına alınan toplantı tarihinden en az 15 gün önceden gündem belirlemek şartıyla yer ve

zaman belirterek imza karşılığı şahsen yapılabileceği gibi, Taahhütlü posta yolu veya elektronik

posta yolu veya SMS ile yapılabilir. Posta yoluyla veya elektronik ortam veya SMS yolu ile

yapılmış çağrılar şahsa yapılmış sayılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci

toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak

zaman bir haftadan az olamaz.

 

d ) TOPLANTI İÇİN YETER SAYI:

Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun ( Tüzük değişikliği ve

derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin ) katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi

ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya

katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

e ) TOPLANTININ YAPILIŞ USULU:

- Genel kurulda aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimi blok liste ile

yapılır ; Ancak genel kurula katılan üyelerin %10 unun yazılı isteği ile çarşaf liste ile de yapılabilir.

- Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurullarınca düzenlenen listedeki adları karşısına imza

koyarak toplantı yerine girerler.

-Tüzükte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı

Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

-Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa yönetim kurulunca bir tutanakla tespit edilir.

-Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar

başkan vekili ve katip seçilerek divan oluşturulur.

-Toplantının yönetimi divan başkanına aittir.

-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak; toplantıda hazır

bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması

divan başkanlığınca genel kurul oylamasına sunulur.

-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim

kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni

seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 6 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

a) Derneğin organlarını seçer.

b) Gerek görürse tüzüğü değiştirir.

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşülmesi ve ibrası.

d) Yeni seçilecek olan veya yürürlükteki tüm kurullara gerekli gördüğü görevleri verir.

e) Kurullardan gelen raporları görüşüp karara bağlar.

f) Tahmini bütçeyi görüşür karara bağlar.

g) Gerek gördüğü hal ve zamanlarda kulübün feshine karar verir.

h) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verir.

i) Derneğin ilgili bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verir.

j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak

katılması veya ayrılmasına karar verir.

k) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

getirilmesine karar verir.

 

MADDE 7 - OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Seçimler gizli oy, açık

tasnif usulüne göre yapılır. Kararlar, Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları Genel Kurula katılan üye sayısının üçte iki

çoğunluğu ile alınır.

 

 

 

 

MADDE 8 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Genel kurul tarafından yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üye olarak GİZLİ oyla seçilir. Asil

üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulunun görevleri :

a) İlk toplantısında görev dağılımını yapar.

b) Derneğin icra organıdır.

c) Kulübü temsil eder, gerek gördüğü zorunlu hal ve zamanlarda bu yetkisini üyelerden

bazılarına veya üçüncü kişilere geçici olarak verebilir.

d) Derneğin gelir-gider hesapları ile defter- kayıt ve yazı işlemlerini yürütür veya bu tür işlemleri

ücret karşılığında ehil kimse veya kuruluşlara gördürür. Genel kurula sunulacak tahmini

bütçeyi hazırlar.

e) Genel Kurul da kabul edilen tüzüğe, tüm üyelerin her zaman ulaşabilmesi için dernek

sitesinde yayınlar.

f) Genel kuruldan aldığı tüm görev ve yükümlülükleri yerine getirir.

g) Olağan olarak her takvim ayı içerisinde, ayın ilk haftasında çoğunluğun belirlediği bir günde

toplanır.

h) Olağanüstü olarak yönetim kurulu üyelerinin her hangi birinin yazılı isteği ve/veya başkanın

yönetim kurulu üyelerine yapacağı çağrı üzerine belirlenecek her hal ve zamanda toplanır.

i) Mazeretsiz olarak üst üste iki yönetim kurulu toplantısına veya iki yıl içinde aralıklı olarak

beş toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Üye, mazeretlerini en seri vasıta ile toplantı

saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazereti kabul edilmeyen üye mazeretsiz

olarak toplantıya katılmamış sayılır. Bir yazı ile çıkarılan üyeye durum bildirilir.

Birinci yedek üye göreve çağrılır.

j) Genel kurul tarafından aksine veya başkaca bir karar bulunmadığı sürece sportif işlevlerin

gereği olarak teknik kurulun oluşması, belirlenmesi kararını alır ve uygulamaya koyar.

k) Genel kurulun toplanma işlemlerini yerine getirir.

l) Tüzüğün 2.ci madde başlangıcındaki amacı gerçekleştirmek için yıllık dağcılık ve yürüyüş

faaliyet programını yaparak üyelerine duyurur.

m) Faaliyetlere katılacak üyelerin ve üye adaylarının ulaşım, konaklama, beslenme ve başka

Konulardaki ihtiyaçlarının karşılanması için organizasyonlar yapar.

n) Her sportif faaliyetten önceyürüyüşün emniyetli ve sağlıklı yapılması için uyulması ve dikkat

edilmesi gerekli teknik kuralları katılımcılara anlatacak, yönetecek ve yönlendirecek grup

rehberi ve artçıları görevlendirir.

o) Düzenlenecek faaliyetlerde ulaşım ve varsa diğer masrafların katılımcılardan ne şekilde

toplanacağını tespit eder.

p) Görev verilen rehber ve artçının ulaşım masraflarının ne şekilde karşılanacağının kararını

verir.

r) Genel Kurul Toplantısından en az bir hafta önce hazırlayacağı, görev süresi boyunca yapılan

işlerin raporunu ve Denetim Kurulundan gelen Denetçiler raporunu internet sitesinde yayınlar.

s) Üye giriş ve aylık aidatlarını belirler.

t) Yeni parkurlar tespit etmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda yapılacak

masrafların kulüp bütçesinden karşılanmasını sağlar.

 

MADDE 9 - DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Oluşumu: Genel kurul tarafından yönetim kurulunda olduğu gibi aynı süreler için seçilirler

3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

a) Derneğin tüm çalışma, hesap, belge ve kayıtlarını denetler.

b) Gerek görürse yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak olağanüstü genel kurul

toplantısı yaptırabilir.

c) Genel kurula sunulması zorunlu olan DENETÇİLER RAPORUNU toplantıdan en az bir hafta

önceden hazırlayıp yönetim kuruluna teslim eder.

d) Bu kurul denetleme görevini bir yılı aşmayan aralıklarla yapar.

 

 

MADDE 10 - DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu iç denetim yapabileceği gibi bağımsız denetim

kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim

kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 11 - DİSİPLİN KURULU :

- Genel kurulu tarafından seçilir. 3 asil , 3 yedek üyeden oluşur .

- Kararlarda salt çoğunluk aranır. Yönetim kurulunun Disiplin kuruluna gönderdiği dosyaları bir

ay içinde karara bağlar. Disiplin Kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara

bağlamak üzere Disiplin Kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi disiplin

kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması durumunda kurula başkan vekili

başkanlık eder. Netice Yönetim Kurulu’na ve üyeye bir yazı ile iletilir. Disiplin Kurulu kararları

tavsiye niteliğindedir.

- Görev süresi yönetim kurulu süresi kadardır.

 

MADDE 12 - TEKNİK KURUL :

Oluşumu: Yönetim kuruluna bağlı olarak kulüp üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir. Kulüp başkanı ve iki üyeden, oluşur, faaliyete katılacak üyelerin belirlenmesi, yüksek

irtifada kullanılacak teknik malzemelerin belirlenmesi ve satın alınması, kaya tırmanış

alanlarının belirlenmesi ve eğitimlerinin düzenlenmesi, TDF eğitimine katılacak üyelerin

belirlenmesi, bu kurul tarafından yürütülür. Görev süresi yönetim kurulu süresi kadardır.

 

MADDE 13 - TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Dernekler olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul ile tüzük değişikliğine gidebilirler.

Ancak tüzük değişikliğinin bulunduğu toplantılarda toplantı yeter sayısı üye tam sayınının üçte

ikisi (2/3) , toplantı karar sayısı da toplantı yeter sayısının üçte ikisi (2/3) olmalıdır.

Diğer iş ve işlemler olağan genel kurul toplantısında olduğu gibidir.

 

MADDE 14 - DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

a) Üyelerden alınacak giriş ödenekleri ile aylık ödenekler.

b) Yönetim Kurulu üyelerine bir üyenin bir aylık aidat tutarı kadar aylık huzur hakkı ödenir.

c) Düzenlenecek sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve benzeri girişimlerden elde edilecek

gelirler.

d) Derneğin sahibi veya kullanma hakkına haiz olduğu her türlü taşınır veya taşınmazın satış,

kira, faiz vb. gelirler.

e) Düzenlenecek eşya piyangosu gelirleri.

f) Bağış, yardım ve sponsorlardan sağlanacak gelirler.

 

MADDE 15 - DERNEĞİN SPONSORLUK KURALLARI :

a) Sponsorluk gelirleri için kulüp içerisinde sponsorluk havuzu oluşturulur.

b) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen faaliyet planları içerisinden sponsorluk almak isteyen faaliyet rehberleri masraflarını kalem kalem bildirerek Yönetim Kuruluna sunar.

c) Yönetim Kurulu sponsorluk talebi doğrultusunda sponsor arayışını sponsor arayışını kendisi yapacağı gibi karar alarak o faaliyetin rehberine de öncelik sırası doğrultusunda yetki verebilir.

d) Yönetim Kurulu sponsorluk önceliğini şu sıraya göre belirler.

1- Birinci öncelik sırası kulübü yurtdışında temsil edebilecek sporcular için geçerlidir.

2- Yurt dışında birden fazla faaliyet varsa ilk öncelik daha yüksek zirveli ve teknik tırmanış faaliyeti için geçerlidir.

3- Yurt dışından sonraki öncelik yurt içerisindeki en yüksek zirveli ve teknik dağa yapılacak faaliyetindir.

4- Faaliyetler için Teknik Kurul onayı şarttır.

e) Hiçbir üye kulüp adını kullanarak veya kullanmadan Yönetim Kuruluna bildirmeksizin

sponsorluk arayışına giremez.

 

MADDE 16 - DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek Genel Kurul Kararı ile o günün şartlarına göre borçlanabilir.

 

MADDE 17 - DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş

ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu

değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan

dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt

şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı

. olması zorunludur

 

 

 

MADDE 18 - DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi

durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,

yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma

Hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak

yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim

kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul

kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balıkesir Dağcılık Ve

Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (Baldak) Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini

baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını

inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve

banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa

bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları

paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları,

genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse

derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip

derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare

amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye

kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki

idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla

görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma

süresi beş yıldır.

 

MADDE 19 - DERNEĞİN RENKLERİ :

KIRMIZI- MAVİ

 

MADDE 20 - İş bu tüzükte belirtilmemiş bulunan tüm konular ilgili 4721 ve 5253 sayılı dernekler

yasasının hükümleri ile bağımlıdır.

 

 

 

 

 

 

MADDE 21 - Dernek organları oluşuncaya kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye

aşağıda belirtilen yönetim kurulu yetkilidir.

 

 

AD SOYADI GÖREVİ

 

Zeki YILMAZ                             BAŞKAN

Pınar UZUN                              MUHASİP

Melike GÜNAYDIN                    SEKRETER

Ali Faut ÇAĞLI                          ÜYE

Şura ŞEN                                  ÜYE

Oğuz AÇIL                                 ÜYE

Tolga KUZLAK                          ÜYE

 

İşbu: BALIKESİR DAĞCILK VE ARAMA KURTARMA İHTİSAS KULÜBÜ (BALDAK)

tüzüğü ( 7 ) sahife ve ( 21 ) madde üzerinden düzenlenerek sunulmuştur.